Trix
TOP 
Manifestazions

Events

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.
TOP 
Cumembri
 MG 0613

Alex Delucca

President

Te cunsei dal 2007

Juesc preferi:
Caverna, Terra Mystica

Egon

Egon Verginer

Cassier

Tl cunsëi dal 2018

Juech preferi:
K2

Bruno

Bruno Delucca

Cunselier

Tl cunsëi dal 2018

Juesc preferi:
Gloomhaven

Aaron

Aaron Demez

Cunselier

Tl cunsëi dal 2009

Juesc preferi:
Carcassonne, Funkenschlag

Anna

Anna Delucca

Scrivana

Tl cunsëi dal 2018

Juesc preferi:
Siedler von Catan
Rengrazion i cumembri dl cunsei che nes a juda ti ani passei


Edgar Bernardi

Tobias Klassen

Carmen Insam

Eugen Beikircher Perathoner

Nicole Mussner

 

Anna Ploner

Martina Obletter

Michiel Kostner

 

Isabella Mussner

Elias Runggaldier

 

Nadia Kostner

Magdalena Tröbinger

 

Evelyn Beikircher Perathoner

Cunseliera

Tl cunsëi dal 2017

Juesc preferi: ???

Veronica

Veronica Klotz

Cunseliera

Tl cunsëi dal 2018

Juesc preferi:
Party & Co

TOP 
Nosc juesc